آرشيو


July, 2002

ترافيك تهران


بالاخره اين وب لاگ من دوباره وصل شد. البته من از اول اسم گاهي گداري را انتخاب كردم كه گاهي گداري بنويسم اما نميدونستم اگه يه مدت ننويسم خيلي محترمانه وب لاگ ما رو قطع ميكنند. به هر حال امروز چون يه خورده حرف تو دلم مونده بود گفتم همت كنم و دوباره راهش بندازم.

مسله در مورد ترافيك تهرانه امروز برنامه آدينه را از روي سايت ايرنا گوش ميدادم. يه خبر گفت كه نميدونم چند در صد تصادفات رانندگي در تهران به خاطر عدم رعايت حق تقدم و عجله رانندگانه بعد هم آقاي كاردان (مجري) از طرف صنف صافكاران (اصغر متاليك) تشكر كرد.

من فكر كردم كه راستي چه قدر اين قضايا به هم مربوطه. به سناريو زير توجه كنيد:

اگر كه رانندگان تهران به مدت چند وقت (نميدونم روز يا ماه يا سال) به هم احترام بگذارند, قطعا علاوه بر كاهش ترافيك تصادفات هم كم ميشه در نتيجه كار و بار صافكارها هم كساد ميشه. در نتيجه قيمت صافكاري ميره بالا. اون وقت ديگه كساني كه ماشين هاي فرسوده و قديمي دارند ديگه صرفشون نميكنه كه ماشين رو تعمير كنند. بدين ترتيب بخش عظيمي از ماشين هاي قديمي و دود زا كه بزرگترين مشكل ترافيك شهريه (ياد آوري ميشه كه تا اينجاي سناريو مردم ياد گرفتند كه به حق هم احترام بگذارند) از گردونه خارج ميشند و يه خورده بهتر ميشه نفس كشيد بعد از اون طبيعتا تاثير سرب و بقيه اين مواد از بدن شهروندان بيچاره كم ميشه اون موقع ديگه كمتر عصباني ميشند و ادامه ماجرا ديگه ادامه اين بحر طويل رو به خودتون وا ميگذارم. واقعا اگه يه خورده فكر كنيم ميبينيم كه تمام مشكلات جامع يه ما يه جورايي به هم وصل هستند يعني اگه بشه به يك شكلي يه رشته از اين كلاف رو جدا كرد به دنبال اون بخش عظيمي از مشكلات (شايد هم همشون, كي ميدونه)حل بشند.Web Analytics