آرشيو


June, 2005

آتش زدن پرچم


داشتم يه برنامه راديويی گوش ميدادم كه در مورد طرح جديد ضد آتش زدن پرچم در آمريكا بود كه الان در كنگره آمريكا دارند در موردش صحبت ميكنند. ظاهرا اگه اين قانون تصويب بشه، آتش زدن پرچم در آمريكا جرم به حساب می آد. خيلی جالب بود كه يه خانم صاحب نظر كه از مخالفان اين طرح بود ميگفت:

"اين طرح خيلی مسخره است. تصور كنيد اگه اين قانون تصويب بشه، اون وقت ما در آمريكا كاری رو كه در ايران خيلی راحت هر روز انجام ميدن، نميتونيم انجام بديم!"Web Analytics