آرشيو


April, 2007

حميرا و مستر سين


اين حميد ماهی صفت، معروف به مستر سين، كمدين ايرانی كه چند ساليه در ايران خيلی گل كرده، انصافا آدم هنرمنديه. در اين كليپی كه اينجا ميذارم، تقليد صدای حميرا رو ميكنه و يكی از آهنگهای معروفش رو ميخونه. خودتون بشنويد و قضاوت كنيد.

ضمنا من خودم اين ويديو كليپ رو امشب كه بيخوابی به سرم زده بود درست كردم. قبول درگاه حق!

Web Analytics