آرشيو


January, 2009

عشق كجاست؟


پارسال درست در همين روز، يعنى اولين روز سال 2008 ميلادى، نگاهى به اخبار روز انداختم. اخبارى كه سراسر خشونت و جنگ و كشتار بود.

امروز هم در نخستين روز سال 2009 ميلادى، مى خواهم يك بار ديگه اخبار روز رو مرور كنم، اما فكر ميكنم نيازى نيست. صد افسوس كه مرور نكرده ميدونم كه امسال هم اخبار بهترى رو نخواهم ديد. تنها به خاطر آوردن آنچه كه داره امروز در غزه اتفاق مى افته كافيه تا بار ديگه اين واقعيت تلخ رو به خودمون ياد آورى كنيم كه هنوز هم دنيا از عاطفه و مهربونى به دوره. راستى، عشق كجاست؟

Where is the love?Web Analytics