آرشيو


March, 2010

تركيب انسانيت و تكنولوژى


ديروز رفتم تماشاى يه نمايش. طبق معمول با مشكل جاى پارك مواجه شدم و مجبور شدم سه تا خيابون اونور تر توى يه پاركينگ عمومى پارك كنم. بعد هم پول پاركينگ رو با يكى از اين دستگاه هاى خود پرداز دادم و دويدم كه به نمايش برسم. درست قبل از شروع نمايش متوجه شدم كه كارت اعتبارى (CREDIT CARD) رو يه جايى انداختم، اما چون نمايش داشت شروع ميشد وقت نداشتم كه برم دنبالش بگردم.

چند دقيقه بعد يكى از مسئولين سالن اومد و كارتم رو برام آورد و با نشون دادن ID بهم داد. پرسيدم كجا پيداش كرده، گفت يكنفر توى پاركينگ پيداش كرده و آورده!

فكر كردم كه چه جورى انسانيت و تكنولوژى با هم تركيب شدند كه من كارتم رو بگيرم. يه نفر سه تا خيابون اون طرف تر كارت من رو پيدا كرده و چون حدس زده كه من احتمالا براى نمايش اومدم، كارت رو آورده و داده به سالن. آنها هم توى سيستم اسم من رو جستجو كردند و شماره صندلى رو پيدا كردند و كارت رو برام آوردند. جالب نيست؟ گاهى اوقات اتفاق ساده اى مثل اين، احساس خيلى خوبى رو نسبت به جامعه اى كه توش زندگى ميكنى به وجود مياره.Web Analytics